Polityka przetwarzania danych osobowych


Szanowni Państwo,
HUBSOLAR przekazuje informacje dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Hubsolar  zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO.

Administrator danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Hubsolar z siedzibą w Blizne Łaszczyńskiego, ul. Mała 8, 05-082 Blizne Łaszczyńskiego, wpisana do rejestru Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem REGON 366527347, posiadająca numer NIP 7151343291.

Dane kontaktowe administratora – Hubsolar

Z Hubsolar można się skontaktować:
•    telefonicznie pod numerem: +22 378 45 30;
•    pod adresem e-mail: info@hubsolar.pl;
•    pisemnie, przesyłając korespondencję na adres: Hubsolar ul. Mała 8, 05-082 Blizne Łaszczyńskiego;

Dane kontaktowe Inspektora ochrony danych osobowych

    Wyznaczyliśmy osobę odpowiedzialną za ochronę danych osobowych tj. Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się skontaktować:
•    pod adresem e-mail: iodo@hubsolar.pl;
•    pisemnie, przesyłając korespondencję na adres: Hubsolar ul. Mała 8, 05-082 Blizne Łaszczyńskiego, z dopiskiem: „Inspektor ochrony danych osobowych”.
Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych można się kontaktować we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych oraz z korzystaniem przez Panią/Pana z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania danych, podstawa prawna oraz prawnie uzasadnione interesy Hubsolar 

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu:
•    świadczenia usług w ramach umowy na montaż, serwis lub na inne usługi (w razie jej zawarcia, w szczególności na podstawie udzielonego przez Panią/Pana pełnomocnictwa) – ponieważ przetwarzanie w tym celu danych osobowych jest niezbędne do realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), którym jest prawidłowe świadczenie usług w ramach zawartej umowy;
•    obsługi zamówień u dostawców materiałów;
•    badania satysfakcji ze świadczenia usług – ponieważ przetwarzanie danych osobowych w tym celu jest niezbędne do realizacji naszego uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), którym jest prowadzenie badań satysfakcji ze świadczonych przez nas usług;
•    ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi ze świadczeniem usług w ramach umowy, lub z przetwarzaniem danych osobowych – ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do realizacji naszego uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), którym jest możliwość ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami;

Kategorie odbiorców danych

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty z następujących kategorii:
•    upoważnione do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa (np. sądy i organy państwowe);
•    nabywcy wierzytelności;
•    świadczące usługi;
o    z zakresu doręczania korespondencji i przesyłek;
o    z zakresu obsługi klienta, w tym telefonicznej lub elektronicznej;
o    księgowo – finansowe i podatkowe;
o    prawne i windykacyjne.

Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy obejmujący Unię Europejską (UE), Norwegię, Liechtenstein i Islandię

Pani/Pana dane osobowe  nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy obejmujący Unię Europejską (UE), Norwegię, Liechtenstein i Islandię

Okres przetwarzania danych

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji poszczególnych celów przetwarzania, tj. w zakresie:
•   świadczenia usług montażu w ramach zawartej Umowy – do czasu wygaśnięcia obowiązku przechowywania faktur zgodnego z wymogami prawa;
•     obsługi zamówień u dostawców - do czasu korzystania z oferty dostawcy;
•    badania satysfakcji ze świadczonych usług – do roku od wykonania usługi albo wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu;
•    ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – do momentu przedawnienia roszczeń związanych ze świadczeniem usług lub roszczeń związanych z przetwarzaniem danych osobowych

Przysługujące Pani/Panu prawa

Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania (poprawiania, uzupełniania), ograniczenia ich przetwarzania lub usunięcia.
W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Hubsolar lub z Inspektorem ochrony danych osobowych. Dane kontaktowe wskazane są wyżej.
Ma Pani/Pan również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w przypadku uznania, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza RODO.

Prawo sprzeciwu

Ma Pani/Pan prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w jednym lub więcej następujących celach:
•    świadczenia usług montażu;
•    świadczenia usług serwisu;
•    obsługi zamówień u dostawców;
•    badania satysfakcji ze świadczenia usług;
•    ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami z tytułu Umowy;
Przyczyną tego sprzeciwu musi być Pani/Pana szczególna sytuacja. Po otrzymaniu sprzeciwu przestaniemy przetwarzać Pani/Pana dane w celu lub celach, co do których wyraził Pani/Pan sprzeciw, chyba że wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.
W celu skorzystania z prawa sprzeciwu należy skontaktować się z Hubsolar lub z Inspektorem ochrony danych osobowych. Dane kontaktowe wskazane są wyżej.

Źródło pochodzenia danych i kategorie danych

Jeżeli:
•    świadczymy Pani/Panu usługi serwisowania lub montażu instalacji – wówczas dane otrzymaliśmy osobiście;
•    wykorzystujemy dane do działań marketingowych – wówczas otrzymaliśmy dane osobiście, lub pochodzą z sieci Internet.

Informacja o wymogu lub dobrowolności podania danych oraz konsekwencjach ich niepodania

Podanie danych osobowych było dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i wykonania umowy na usługi.