Obsługa

Udzielamy wszelkiej pomocy naszym klientom w dopięciu wszystkich formalności programu.

Cel programu:

Celem programu jest zwiększenie produkcji energii elektrycznej z mikroinstalacji fotowoltaicznych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej za pomocą prosumenckich instalacji w gospodarstwach domowych.

Terminy i sposób składania wniosków:

Wnioski należy składać w terminie od 13.01.2020 r. –   18.12.2020 r. lub do wyczerpania alokacji środków.

Wniosek składa się elektronicznie za pomocą strony https://mojprad.gov.pl/ lub w wersji papierowej, z podpisem własnoręcznym wnioskodawcy, w kopercie opatrzonej adnotacją „Program priorytetowy „Mój Prąd””, bezpośrednio w siedzibie NFOŚiGW przy ul. Konstruktorskiej 1,

od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 15:00
albo
przesłać drogą pocztową lub kurierem
na adres:

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
ul. Konstruktorska 1
02-673 Warszawa

Dla wniosków składanych w formie wydruku przesłanych pocztą lub kurierem za dzień wpływu uważa się dzień rejestracji (wpływu) ww. dokumentacji w kancelarii NFOŚiGW.

Wnioski, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane w ramach niniejszego naboru. Wnioski poddawane będą ocenie na bieżąco.

Wzór wniosku (w wersji edytowalnej lub PDF) stanowią załącznik do dokumentacji konkursowej.
W przypadku ręcznego wypełniania wniosku wszystkie pola wniosku niezaznaczone na szaro muszą być wypełnione DŁUGOPISEM DRUKOWANYMI LITERAMI pod rygorem odrzucenia wniosku.

Więcej informacji o programie na stronie rządowej https://mojprad.gov.pl .

Alokacja:

Kwota alokacji dla bezzwrotnych form dofinansowania: do 1 000 000 tys. zł

Formy dofinansowania:

Dofinansowanie w formie dotacji do 50% kosztów kwalifikowanych mikroinstalacji wchodzącej w skład przedsięwzięcia nie więcej niż 5 tys. zł na jedno przedsięwzięcie.

Inne formy dotacji:

Interesuje Cię dotacja dla przedsiębiorstwa, lub dla rolnika skontaktuj się z nami zapoznamy Cię ze szczegółami.